Tiêu chuẩn Codex Quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm toàn cầu, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế về  vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Toàn cầu hóa thương mại, góp phần không nhỏ vào việc đa dạng và phong phú của các sản phẩm thực phẩm trên thế giới làm tăng khả năng một sản phẩm thực phẩm được sản xuất ở một khu vực này nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và chế độ ăn của con người ở một khu vực khác.

Do đó an toàn thực phẩm toàn cầu, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Chính vì lý do đó, cho đến nay hệ thống tiêu chuẩn Codex quốc tế đã có hơn 300 tiêu chuẩn, các văn bản hướng dẫn, quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm và nhóm thực phẩm.

Tiêu chuẩn Codex Quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đóng góp một phần quan trọng vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan nói trên có sự tham gia của các Ban kỹ thuật Codex quốc tế trong đó có Ban kỹ thuật Codex quốc tế về vệ sinh thực phẩm (Codex Committee on Food Hygiene – CCFH) do Mỹ chủ trì.

Công nghệ sản xuất thực phẩm luôn thay đổi nhằm đáp ứng được những thay đổi về quan điểm liên quan đến thương mại, thay đổi về thói quen, tập quán ăn uống đặc biệt là lượng sản phẩm thực phẩm ngày càng phong phú đa dạng. Yêu cầu bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng tăng đồng thời lượng thực phẩm trao đổi , giao thương quốc tế ngày càng nhiều sẽ dẫn đến những thách thức như nhiều sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm, gia tăng các bệnh do thực phẩm, các vấn đề liên quan đến thương mại thực phẩm quốc tế do đó ảnh hưởng đến nền kinh tế của các quốc gia.

Tiêu chuẩn Codex Quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm

Để đáp ứng được những nhu cầu hiện tại, Ban kỹ thuật Codex quốc tế về vệ sinh thực phẩm đã có những thay đổi về nội dung trong hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, các văn bản liên quan, đặc biệt đóng vai trò trọng yếu đối với an ninh thực phẩm toàn cầu bằng việc xây dựng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm công bằng trong thương mại quốc tế về thực phẩm.

Một trong những công việc quan trọng mà CCFH vừa mới hoàn thành đó là hoàn thiện soát xét Dự thảo “ Các nguyên tắc chung và Hướng dẫn thiết lập và áp dụng các chỉ tiêu vi sinh vật (CAC/GL 21-1997)”. Tài liệu này được ban hành từ năm 1997, tuy nhiên do yêu cầu đa dạng của các khu vực khác nhau trên thế giới trong quá trình áp dụng văn bản này, CCFH đã tiến hành công việc soát xét tài liệu “Dự thảo soát xét CAC/GL 21-1997” từ năm 2011 tại phiên họp lần thứ 43 (Florida, Hoa Kỳ). Dự thảo soát xét này đã được hoàn thiện và được ban hành trên website của Codex quốc tế.

Công việc này đánh dấu một bước quan trọng mới hướng tới việc giúp đỡ các quốc gia đặc biệt là các quốc gia đang phát triển trong quá trình áp dụng các nguyên tắc của tài liệu này để xây dựng các chỉ tiêu vi sinh vật của quốc gia mình.

[sc:Address]

Theo kienthuc.net.vn

Chia sẻ ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *