Hình mô phỏng vi sinh vật có lợi tiêu diệt vi khuẩn có hại