Mục-đích-nguyên-lý-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-quá-trình-xông-khói